Χρήση γηπέδων τένις και στίβου για ατομική άθληση (ACG Fitness FULL members)

Αγαπητά Full members του προγράμματος ACG Fitness,

Ελπίζουμε όλοι να είστε καλά!

 

Σε συνέχεια του μηνύματος της 9ης Νοεμβρίου και μετά τις ανακοινώσεις για απαγόρευση κυκλοφορίας από 21:00-05:00 και εντολή για λειτουργία με το απολύτως απαραίτητο προσωπικό, θα γίνουν οι παρακάτω μικρές αλλαγές από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και για την περίοδο που η Αττική βρίσκεται στο «Επίπεδο-Γ’ Συναγερμού», ή μέχρι νεοτέρας:

 

1) ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ

 • Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-20:30, Σάββατο και Κυριακή 10:00-17:00
 • Όπως ορίζεται, αποδυτήρια και λοιποί χώροι θα είναι κλειστά.
 • Έως τέσσερα (4) άτομα ανά γήπεδο.
 • Δευτέρα έως Παρασκευή 18:00-20:00 δεν υπάρχουν διαθέσιμα γήπεδα.
 • Θα πρέπει να προηγηθεί τηλεφωνική κράτηση για την ίδια ημέρα στο 210-6009800 (εσωτ.1319) από 10:00 έως 13:00.

Για Σάββατο και Κυριακή θα πρέπει να προηγηθεί κράτηση στο ίδιο τηλέφωνο την Παρασκευή από 10:00 έως 13:00.

 

2) ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΒΟΥ

 • Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-20:30, Σάββατο και Κυριακή 10:00-17:00
 • Όπως ορίζεται, αποδυτήρια και λοιποί χώροι θα είναι κλειστά.
 • Άθληση σε ομάδες έως τρία (3) άτομα, με όριο τα εξήντα (60) άτομα.

Σε περίπτωση και μόνο που το όριο των 60 ατόμων έχει καλυφθεί θα ισχύσει η μία (1) ώρα χρήση και θα υπάρχει αναμονή μέχρι να ελευθερωθεί θέση.

 

Τα παραπάνω αφορούν αποκλειστικά ενεργά ACG Fitness Full members – αυτή την περίοδο δεν υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής νέων μελών ή εισόδου μη μελών με ημερήσια επίσκεψη.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι η χρήση των γηπέδων τένις και στίβου θα ισχύσουν για εσάς χωρίς χρέωση ή ακύρωση της παράτασης της συνδρομής σας (θα δικαιούσθε την παράταση της συνδρομής σας).

 

Καθώς ο σύλλογος βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας, η επικοινωνία παρακαλούμε να γίνεται στο 210-6009800 (εσωτ.1319), Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-13:00.

 

Ευχαριστούμε και ευχόμαστε σύντομα να επιστρέψουμε σε κανονική λειτουργία!

 

********************

 

Dear Full members of the ACG Fitness program,

We hope all is well!

 

Following the email sent on November 9, and after the latest announcement regarding the curfew from 21:00-05:00, and the directive to operate with the absolutely necessary staff, the following minor changes will be effective from Friday, November 13 and for the period that Attiki is in the “Level-C’ Alarm”, or until further notice:

 

1) USE OF TENNIS COURTS

 • Monday to Friday 09:00-20:30, Saturday and Sunday 10:00-17:00
 • Locker rooms and all other areas will be closed.
 • Up to four (4) players per court.
 • Monday to Friday 18:00-20:00 there are no courts available
 • You should book a court by phone at 210-6009800 (ext. 1319) on the same day from 10:00 to 13:00.

Booking for Saturday and Sunday must happen on the same phone number every Friday from 10:00 to 13:00.

 

2) USE OF THE TRACK & FIELD

 • Monday to Friday 09:00-20:30, Saturday and Sunday 10:00-17:00
 • Locker rooms and other areas will be closed.
 • Groups of up to three (3) persons, with a limit of sixty (60) persons.

In case that we reach the sixty (60) persons limit, we should apply the one (1) hour use and there will be a wait until a place opens.

 

The aforementioned are exclusively for active ACG Fitness Full members – at the present time we cannot register new members or accept non-members/day pass.

We remind you that the use of the track and tennis courts will be for you without charge(you will be entitled to the extension of your subscription).

 

As the DCAC is in suspension of operation, kindly contact 210-6009800 (ext. 1319), Monday-Friday 10:00-13:00.

 

Thank you, and we hope to return to normal operation soon!

Theme: Overlay by Kaira
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή
DEREE College Athletic Club