Ευκαιρίες Καριέρας

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον Αθλητικό Σύλλογο Κολλεγίου Ντερή.

Ο Α.Σ.Κ. Ντερή επιθυμεί να προσλαμβάνει και να εντάσσει στο διοικητικό και προπονητικό του προσωπικό άτομα υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και απόδοσης, με διάθεση για προσφορά και με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στα παιδιά και στον Σύλλογο.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων για εργασία κρίνονται με βάση τα ανάλογα για την περίπτωση προσόντα, την εμπειρία, τις ατομικές δεξιότητες, τις ικανότητες και τις δυνατότητες, καθώς και την απόδοση σε συνεντεύξεις και εργασιακές δοκιμασίες και τυγχάνουν αμερόληπτης αντιμετώπισης.

Ο Αθλητικός Σύλλογος Κολλεγίου Ντερή είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών και δεν κάνει διακρίσεις με βάση την ηλικία, το γένος, το χρώμα, τη φυλή, την εθνικότητα, την καταγωγή, τη θρησκευτική πίστη, την αναπηρία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, ή το γενετήσιο προσανατολισμό. Ο Σύλλογος στοχεύει στην αξιοποίηση του ταλέντου και τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των εργαζομένων του και, ταυτόχρονα, στην εξάλειψη των αθέλητων προκαταλήψεων, προδιαθέσεων και στερεοτύπων στο χώρο εργασίας.

Εφ’ όσον ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση εργασίας στον Α.Σ.Κ. Ντερή, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά την αίτηση που θα βρείτε παρακάτω, με το βιογραφικό σας σημείωμα, μια συνοδευτική επιστολή και στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, email, διεύθυνση, τηλέφωνο) τριών τουλάχιστον προσώπων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές.

Όλες οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον Α.Σ.Κ. Ντερή δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα.


Theme: Overlay by Kaira
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή
DEREE College Athletic Club