Αθλητικός Σύλλογος Κολλεγίου Ντερή

Ο Αθλητικός Σύλλογος του Κολλεγίου Ντερή (Deree College Athletic Club) ιδρύθηκε το 1986 και επαναδραστηριοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011, οπότε και ξεκίνησε να λειτουργεί Αθλητικές Ακαδημίες για παιδιά (Deree Sports Academy) και προγράμματα για ενήλικες (ACG Fitness), με σκοπό την εκμάθηση αθλημάτων και την παροχή ποιοτικής αθλητικής εμπειρίας σε μικρούς και μεγάλους, σε ένα ασφαλές και άρτια εξοπλισμένο αθλητικό περιβάλλον.

The Deree College Athletic Club was founded in 1986 and reactivated in September 2011, with programs aiming in providing a quality sports experience to children (Deree Sports Academy) and adults (ACG Fitness), in a safe and well-equipped athletic environment.

Theme: Overlay by Kaira
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή
DEREE College Athletic Club